הקליפות שהם דבר ההכרחי לתיקון הקדושה כי הקדושה היא באה מכוח הבינה שתיקון של הבינה, חפץ חסד, לא נותן לקדושה להשפעה להתקדם. על ידי מה להתקדם? אם אני ח"ח אז אין לי בעיה, אני נשאר כמו שאני ואז שמח בחלקי. אלא כדי להתקדם צריכים כוח הדוחף את הג"ע ואלה האח"פ השבורים, קליפות. ולכן התיקון הוא רק על ידי זה שהקליפות דוחפים את הקדושה לתיקון. הקליפות לא יכולות לקבל תיקון בהדרגה אלא התיקונים נעשים בהקדושה ובקליפה זה נעשה אחר כך בבת אחת. כמו שכתוב "רב פעלים מקבציאל" שכל אותם היסוד הקליפות שהם הרצונות לקבל שאי אפשר לתקנם, הם רק בגמר התיקון על ידי הזיווג הגדול מיתקנים ולכן יש שני תפקידים בכלים בסך הכל ברצון לקבל שנברא. שהג"ע, בחינת ישראל מתקנים מהדרגה אבל לא יכולים לתקן כי תכונות הח"ח אלא מתקנים על ידי אח"פ דאומות העולם שדוחפים אותם כל הזמן לתיקון על ידי הייסורים עד שמבררים כל מה שאפשר לברר. הוא מסביר את זה ב"שפחה כי תירש גבירתה". מסביר שדווקא בצורה כזאת אפשר לתקן ומה תיקנו ,מחטא אדם הראשון שאכל פגה, זאת אומרת שרצה לעשות תיקון על הג"ע ואח"פ בבת אחת כי עצמו היה בג"ע ורצה לחבר אליו אח"פ מיד ובבת אחת לתקנו וזה היה בלתי אפשרי ולכן נעשתה התכללות ג"ע ואח"פ ואז על ידי תיקונים רבים אפשר לתקן את האח"פ דעלייה ואחר כך בבת אחת אח"פ האמיתי.קליפות -תלמוד עשר הספירות

קליפות -כרך א חלק ג פרק י אות ב-עיין לעיל אות פ"ב, ששינוי הצורה מפריד ומבדיל ברוחניים, ותדע, שהפכיות הצורה מקצה אל הקצה, הוא מפרידם ומרחיקם מקצה אל הקצה, עד שאין יניקה כל שהיא ביניהם. וכבר ידעת, שהאור העליון נבחן בו רק הרצון להשפיע ולא לקבל אף משהו, וה"קליפות" הן בהפכיות הצורה ממש, דהיינו רק הרצון לקבל ולבלוע הכל, ואין בהן רצון של השפעה ולא כלום, ולפיכך נפרדות מחי החיים ונקראות מתים וכן כל הדבוק בהן, והבן.קליפות

קליפות גמורות-פרק ב חלק ז עמוד תצ"א אות יח -היינו עצם החומר של הקליפות. שהם הרע הגמור, שאינו ראוי כלל לקבלת האור העליון, שהוא בחי"ד המצומצמת ונשארה בבחנת חלל פנוי. קליפות נוגה-פרק ב חלק ז עמוד תצ"ז אות כ"ב-בחינת הניצוצין שיש בהם עירוב טוב ורע, הם הקליפת נוגה. וכשמקבלת האור בחלקה הטוב, נמצא מושפע גם לחלקה הרע.


דיברי רב - 12-8-12 שעור 3 -כמו שלמדנו "חיל בלע ואקיאנה", שאפילו שכל האורות האלה יורדות לים הגדול הזה, למלכות, ונכנסות כאילו לקליפות, קליפות זה רצונות הלקבל שלנו, עדיין לא מתוקנות, שמאגרות את הכל האורות האלו הפרטיים, כדי אחר כך לגלות אותם. זה איזה מחסן.33.13 שעור

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.