FANDOM


מהו אין סוף ברוחניות? אין סוף נוצר רק על ידי חיבור, מלבד זה אין מדידה אחרת, יותר מחוברים, פחות מחוברים. יותר מחוברים נקרא שיוצאים לגאולה, פחות מחוברים נופלים לגלות. ה"עלייה" נקרא כמה שדחוסים, ה"ירידה", כמה שמתרחקים, מתפוררים. זה הכול, אין יותר, עד שמתחברים "כאיש אחד בלב אחד", "הוא ושמו אחד". איך עושים את זה? מגלים את המערכת. רואים כמה שהיא מורכבת, משובחת, מגלים ומשתתפים, עד כמה שיכולים, בכל הקשרים, בכל חלק יחד עם כל החלקים. וכך מכפילים את רמת הקשר זה אל זה עד אין סוף, כמו בתמונה הולוגרמית. "אין סוף" נקרא הערך האיכותי של החיבור עד למצב שהספרתי הופך להיות לאנלוגי, שאין הבדל, ככה כמו טיפות מים שמתחברות לטיפה אחת. אין הבדל. כך זה התיקון, גמר התיקון. אין סוף תע"ס

ההגדרה היומית 21.12.11

חלק א' דקה 27:53

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.